Yasa ve Düzenlemeler

Belediyeler

65/2007     Belediye Personel Yasası

51/1995      Belediyeler Yasası

39/2003     Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası

Çalışma Dairesi

35/2000     Çalışma Dairesi (kuruluş, görev ve çalışma esasları) Yasası

64/1993      Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihtam Yasası

35/2008     İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

22/1992      İş Yasası

42/1996     Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası

25/1987     Türkiye Cumhuriyeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 9 Mart 1987 Tarihinde İmzalanan Ve İşgücü Değişimini Düzenleyen İşgücü  Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa

63/2006    Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası

Dernek ve Birlikler

6/1961        Birlikler ve Dernekler Yasası

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

48/2006      Basın Yasası

44/2007      Basın İş Yasası

22/1975       Asgari Ücretler Yasası

7/1974         Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Yasası

7/2000        Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası

22 / 1988    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Türkiye Cumhuriyeti Arasında 25.12.1987 Tarihinde İmzalanan Hukuki, Ticari Ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma Ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi Ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa

32/2014     Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası

52/2008    Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası

İhtiyat Sandıgı Dairesi

34/1993       İhtiyat Sandığı Yasası

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

55/1989       İmar Yasası

43/1989       İskan ve Rehabilitasyon Dairesi (kuruluş, görev ve çalışma esasları) Yasası

41/1977        İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası

63/2007      Konut Edindirme Yasası

21/1962       Mala El koyma Kanunu

13/2008     Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek Veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan Ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek Veya Tüzel Kişiye Veya Kuzey     Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine Ait Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri Ve Kaydedilmesi Yasası

53/1993     Orman Arazisi (İcarlama ve Yönetim) Yasası

32/1975     Yabancı Taşınmaz Malları (Kontrol ve Yönetimi) Yasası

Kaymakamlık Yasaları

6/1979         Arazi yangınları ile Mücadele Yasası

53/1989       Hali Araziler (İcarlama Ve Yönetim) Yasası

Fasıl 32       Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası

Fasıl 39       Tasdik Memurları Yasası

Fasıl 50       Reklamların Teşhiri (Denetim) Yasası

Fasıl 57       Ateşli Silahlar Yasası

Fasıl 59       Sahilleri Koruma Yasası

Fasıl 63       Meyve Ağaçlarını Koruma Yasası

Fasıl 64       Yakacak Odun Sahaları Yasası

18/2009      Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası

Fasıl 66      Keçiler Yasası

Fasıl 76      Zeytinler ve Başka Ürünler (Koruma ) Yasası

Fasıl 78      İskeleler Yasası

27/2013     İyi İdare Yasası

Fasıl 82     Kamu Derelerinin Korunması Yasası

Fasıl 83     Kamu Yolları (Koruma) Yasası

Fasıl 85     Sakinlerin Kaydı Yasası

Fasıl 87    Adaçayı Yaprakları ( Koruma ) Yasası

Fasıl 95    Sokaklarda ve Evden Eve Yardım Toplama Yasası

Fasıl 96    Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası

Fasıl 144   Alkollü İçkiler Satış Yasası

43/2009    Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası

Fasıl 247   Mezarlıklar Yasası

Fasıl 259   Kamu Sağlığı (Köyler) Yasası sıl 287   Destebanlar Yasası

Fasıl 351   Kuyular Yasası

6/1961      Birlikler Ve Dernekler Yasası

33/1998    Mülki Yönetim Ve Bölümleri Yasası

15/1962    Zorla Mal İktisabı Yasası

Fasıl 349  Köy (Ev Meksatları) Suları Yasası

Fasıl 91    Çobanların Ruhsatlandırılması ve Kontrolü Yasası

22/1977    Sulama Örgütleri Yasası

Merkezi Cezaevi

Fasıl286       Cezaevi Disiplin Yasası

Fasıl282       Mahkum Malları Yasası

45/1988       Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

Muhaceret Dairesi Yasaları

51/2015       Daimi İkamet İzni Yasası

61/1988       Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

25/1993       Yurttaşlık Yasası

Fasıl 111       Pasaportlar (Gerçek Dışı Beyanlar) Yasası

11/2013        KKTC Pasaport Yasası

Fasıl107       KKTC Yurttaşlarının Yurt Dışına Çıkışları (Düzenleme) Yasası

25/1993       KKTC Yurttaşlık Yasası

Fasıl105       Yabancılar ve Muhaceret Yasası

Nüfus Kayıt Dairesi Yasaları

6/1988          Nüfus Kayıt Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

1/1998          Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası

Fasıl 274      Evlât Edinme Yasası

64/1993        Evlenme Yasası

2/1975          Doğum ve Ölümleri Kayıt Kanunu

Fasıl277       Küçüklerin ve Mahcurların Vesayeti Yasası

16/1974       Türk Cemaati Soyadı Kuralı

Sendikalar

13/1971      Sendikalar Yasası

Sosyal Sigortalar Dairesi

16/1976     Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası

Sosyal Hizmetler Dairesi

8/1988      Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

71/1989    Huzurevi Yasası

72/1989   Sosyal Yardımlar Yasası

Şehir Planlama Dairesi

47/1988     Şehir Planlama Dairesi (kuruluş, görev ve çalışma esasları) Yasası

Tapu ve Kadastro Dairesi Yasaları

3/2002     Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

44/1988    Tapu Ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

11/1978     Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası

Fasıl 219   Tapu Ve Kadastro Dairesi (Harç Ve Ücretler) Yasası

19/1975     Tapu Ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasası

52/2008     Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası

Fasıl 218    Tüzel Kişiler (Taşınmaz Mal Kayıt) Yasası

Fasıl 223    Taşınmaz Mal Satışlarının Kısıtlanması Yasası

15/1962      Zorla Mal İktisabı Yasası

6/1969        Olağanüstü Durum Süresince, Türk Cemaatine Mensup Olmayan Şahıslara Gayrimenkul Mal Satışını Önleyen Yasa

Fasıl 6        Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası

58/2006      Lisanslı Harita Kadastro Büroları ve Şirketleri Yasası

Fasıl 232     Arazi Satışı (Aynen İfa) Yasası

7/1980        Yabancıdan Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydı Yasası

35/2010      Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası

Fasıl 189    Terekelerin İdaresi Yasası

Fasıl 195    Vasiyetnameler ve Veraset Yasası

Fasıl 327    Vergi Kadastro Yasası

38/2007    Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası

13/2008    Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) bendi kapsamına Giren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek veya Tüzel Kişiye

19/2003    Alçak Orman Arazilerinin Devir ve İcarı Yasası

53/1989    Hali Araziler (İcarlama Ve Yönetim) Yasası

63/1993    Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama Ve Değerlendirme) Yasası

21/1962    Âmme Menfaati Yararına Maksatlar İçin Mala Elkoyma Hakkında Kanun

Fasıl224   Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası

50/2008  Uzun Vadeli Kira Yöntemiyle Taşınmaz Mal Edinme Yasası

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi

61/2014    Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası