İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

Görevleri:

 • İskan, Topraklandırma  ve Eşdeğer Mal  Yasasını uygulamak,
 • Şehirlerdeki ve kırsal bölgelerdeki İskân  ve Rehabilitasyon çalışmalarını, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmek
 • Göçmenlere ve İskân hakkı doğan kişilere  ilişkin işlemleri tamamlamak, onların rehabilitasyonlarını sağlamak ve onları üretici duruma getirmek
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşmeleri öngörülen kişilerin iskân edilmelerini sağlamak; mevcut kaynakları bu amaçla ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirmek ve bu konudaki işlemleri yerine getirmek
 • İskân edilenlerin, kendi kendilerine yeterli duruma gelinceye kadar geçecek süre içinde rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Tarım sektöründe istihdam edilecek ve tarımsal kaynak alamaya aday olan hak sahiplerini saptamak; tarımsal kaynaklara ilişkin saptama, birleştirme, ölçme ve haritalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak
 • Kendilerine tarımsal kaynak tahsis edilen çiftçileri denetleyerek verilen kaynağı, veriliş amaçlarına uygun olarak kullanıp kullanmadıklarını saptamak ve gerektiği takdirde yasal önlemleri almak
 • Tahsisi iptal edilecek tarımsal kaynakları saptamak; tahsis iptallerinin gerektirdiği işlemlerin tamamlanmasını sağlamak ve yeni hak sahiplerine tahsisi için gerekli çalışmaları yapmak
 • Tahsis kapsamına giren konut ve küçük işyerleri ile diğer taşınmaz mallar hakkında ilgili birimlerle de işbirliği yaparak bilgi toplamak; değerlendirmek ve kaynağın tahsisi için İnceleme ve Dağıtım Komisyonuna aktarmak
 • İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının yürürlüğe girmesinden önce yapılan tahsislerin, İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal yasası açısından uygunluk durumunu incelemek, değerlendirmek ve iptali gerekmeyenlere söz konusu Yasa uyarınca tahsis verilmesini sağlamak, iptali gerekenler için de gerekli işlemleri yapmak
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin topogrofik ve kadastral haritalarının üretimi, çizimi, coğrafi isimlerin standartlaştırılması ile Daire ve birimlere gerekli haritaların sağlanması yönünde gerekli çalışmaları yapmak
 • Dairenin görev kapsamına giren iskân, topraklandırma ve eşdeğer mal verme hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli olan her türlü haritayı sağlamak, arşivlemek, çizmek ve dağıtımını yapmak

 

Bölge Tarımsal ve İskân Şubeleri:

Lefkoşa Tarımsal Şubesi;

Lefkoşa İskân Şubesi

Gazi Mağusa Tarımsal Şubesi

Gazi  Mağusa İskan Şubesi

Girne Tarımsal  Şubesi

Girne İskan Şubesi

Güzelyurt Tarımsal Şubesi

Güzelyurt İskan Şubesi

 

İrtibat Numaraları:

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü:  611 13 00

 Mağusa İskan Dairesi: 36 65 473

Mağusa Tarımsal Şube :  36 62 431 / Fax: 36 64 750

Mağusa Toprak Komisyonu: 36 62 473

Girne Tarımsal ve İskan Şube: 815 22 30/ 815 54  51  Fax: 815 19 78

Güzelyurt Tarımsal ve İskan Şube:  71 42 110/ 71 42 240