Tapu ve Kadastro Dairesi

Tapu ve Kadastro Dairesi

Tapu ve Kadastro Dairesi

Tapu ve Kadastro Dairesi’nin  kuruluş amacı, taşınmaz mallarla ilgili tapu, kadastro, değer takdiri, kamulaştırma ve diğer tapu işlemlerinin, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.

Görevleri:

Satış, bağış veya takas ile devir işlemlerini kabul edip, Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası’nın öngördüğü devirlerle ilgili her türlü işlemleri yapmak mal devralan veya yeni mal kaydı yaptıranlara, malları için koçan vermek;

Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası kurallarına uygun olarak kaybolan koçan için mal sahibine talep üzerine kopya hazırlamak;

Senetle borçlu olanın koçansız malına koçan çıkarmak için alacaklının dilekçesini kabul edip gerekli işlemleri yapmak;

Belirtilen bir kişinin hangi mallara sahip olduğu veya belirtilen bir malın kime ait olduğu konusunda talep üzerine araştırma belgesi hazırlamak;

İpotek kabul ve kaydı ile fesih işlerini yürütüp ipotek devri işlerine bakmak, ikinci veya daha, çok ipotek koyacaklar için, Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasasının öngördüğü işlemleri yapmak;

İpotek borcunun ödenmediği durumlarda, ipotekli alacaklının icra dilekçelerini kabul edip Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasasının öngördüğü zaman sürelerini izleyip işlemleri yürüterek malın mecburi satışını yaptırıp, sağlayacağı parayı ipotekli alacaklılara vermek;

İpotek borcunun ödenmediği durumlarda, ipotekli alacaklının icra dilekçelerini kabul edip Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasasının öngördüğü zaman sürelerini izleyip işlemleri yürüterek malın mecburi satışını yaptırıp, sağlayacağı parayı ipotekli alacaklılara vermek;

Satış ve ipoteklerle ilgili istatistiki bilgi çıkarmak, kıymet takdirinde yararlanmak için istatistiki bilgi toplamak;

Taşınmaz malların vergi ve harç amaçları için değerlendirmesini yapmak;

Hissedarlar arasında mecburi taksim yapıp karara bağlayıp küçük hissedarların alacağı tazminatın miktarını saptamak;

Kamulaştırılacak malların tazminatı için değerlendirilmesini yapmak;

Kamu projelerinin hazırlanmasında alt hizmet niteliğini taşıyan gerekli haritaların arazi çalışmalarını yapmak;haritaları istenilen nitelikleri ile ve istenilecek ölçekte küçültme yaparak çizmek;

Taksimi kabil olmayan malların satışını yaptırıp sağlanacak parayı hissedarlara dağıtmak;

Devletin kiraya alacağı veya kiraya vereceği taşınmaz mallara kira takdir etmek;

Senetle alınan borçların ödenmemesi halinde, alacaklının dava etmesi sonucu mahkemeden çıkan karara göre borçlunun taşınmaz mallarını haczetmek, mahkemeden gelen emirleri veya ara emirleri yükümlülük olarak kaydedip izlemek;

Ödenmeyen vergi için taşınmaz mal satışlarını, Devlete kalan taşınmaz malların satışını ve yürürlükteki yasalarda mecburi satışı öngörülen taşınmaz malların satışlarını yapmak;

Haczedilen taşınmaz malları, Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasasının öngördüğü işlemlerden sonra mecburi satışa çıkarmak ve elde edeceği parayı borçlulara usulüne göre ödemek;

 

 

KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü web sitesi için tıklayınız.