Özel Güvenlik Formlar

Özel Güvenlik Formlar

Kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usuller ile özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları belirlemek üzere Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu yasa tahtında öngörülen işlemlerin yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı nezdinde Özel Güvenlik Birimi kurulmuştur.

Bakanlığımız bağlı Özel Güvenlik Birimi, özel güvenlik izni, özel güvenlik faaliyet izni ve özel güvenlik birimi kurma başvurularını kabul etmekte ve gelen başvuru, soru, itiraz vb hususları ilgili Yasa tahtında kurulan Özel Güvenlik Komisyonu’na iletmektedir.

Özel Güvenlik Komisyonu, ilgili Yasada belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere toplanmakta olup, komisyon aşağıda belirtilen bir Başkan ve dört üyeden oluşmaktadır.

1. Bakan tarafından görevlendirilecek Bakanlık Müsteşarı veya Müsteşar        düzeyinde bir kamu görevlisi (Komisyon Başkanı)

 

2. Özel güvenlik hizmeti alacak olan bina, tesis veya yerin bağlı bulunduğu ilçenin        Kaymakamı. (Üye)

3. Polis Genel Müdürü veya en az Müdür Muavini rütbesinde bir temsilcisi (Üye)

4. Başsavcının görevlendireceği en az Savcı düzeyinde bir temsilcisi (Üye)

5. Güvenlik Kuvvetleri Komutanının atayacağı en az Binbaşı rütbesinde bir temsilci      (Üye).

 

Özel Güvenlik şirketlerinde çalışacak olan özel güvenlik görevlilerinin eğitimden geçmesi gerekmekte olup, ilgili şirketlerin bünyelerinde çalıştıracakları personelleri Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde 120 saatlik pratik ve teorik eğitimden geçirilecek ve sınavda başarılı olanlar özel güvenlik belgesi alabilecektir.

 

 

Festival, konser, futbol maçı gibi acil ve geçici durumlarda özel güvenlik hizmeti almak isteyenlerin İçişleri Bakanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

  

Başvuru  Formları

 

 

 * Özel güvenlik hizmeti almak isteyen kurum ve kuruluşlar için düzenlenen Özel Güvenlik İzni Başvuru Formu (indir)

 * Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak isteyen kuruluşlar için düzenlenen Özel Güvenlik Birimi Kurma Başvuru Formu  (indir)

 

 * Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesi için yapılacak başvurular amacıyla düzenlenen Özel Güvenlik İzninin Sona  Erdirilmesi İçin Başvuru Formu (indir)

 

  * Özel güvenlik alınında faaliyette bulunacak şirketler için düzenlenen  Faaliyet İzni Başvuru Formu (indir)

 

  * Özel güvenlik alanında çalışabilme yeterliliğinin tespiti amacıyla Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan kişilerin özel güvenlik çalışma belgesi alabilmeleri için düzenlenen Özel Güvenlik Çalışma Belgesi Başvuru Formu (indir)

  * Alarm izleme merkezi kurmak isteyen özel güvenlik şirketleri için düzenlenen Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu ve Taahhütname (indir)

  * Göreve başlayan özel güvenlik görevlisinin göreve başlama tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi amacıyla düzenlenen Göreve Başlayan Özel Güvenlik Görevlisine İlişkin Bildirim Formu (indir)

  * Özel Güvenlik Eğitim ve Sınav Başuvuru Formu(indir)