KKTC İçişleri Bakanlığı

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

 

İkamet izni nedir?

   K.K.T.C.'de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların, başka surette yasal izinli olmamaları halinde, ikamet izni almaları zorunludur.

  Yabancıların Çalışına İzinleri Yasası uyarınca verilmiş olan çalışma izinleri ve iş kurma izinleri ile Daimi İkamet İzinleri Yasası uyarınca verilmiş olan daimi ikamet izinleri, geçerli oldukları sürelerde, bu tüzük amaçları bakımından ikamet izni olarak kabul edilir ve ayrıca ikamet izni alınması gerekmez.

  K.K.T.C.'de doksan günden fazla kalmak isteyen yabancıların, başvuru yapması ve ilgili ikamet izni türünde aranan şartları taşıması halinde ikamet izni düzenlenmektedir.

 

İkamet izni alabilmek için pasaport geçerlilik süresi ne olmalıdır?

 • K.K.T.C'de elçilik, konsolosluk veya temsilciliği olmayan ülke yurttaşları ile Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülke yurttaşlarına girişte vize verilebilmesi, en az altı ay geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır.
 • K. K.T.C'de elçilik, konsolosluk veya temsilciliği olan ülke yurttaşları ile Avrupa Birliği ülkeleri yurttaşlarına girişte vize verilebilmesi, en az iki ay geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır.
 • Çalışma izni Vizesi; Ülkeye Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca ön izin ile gelmiş olan kişilere otuz gün süreli olarak verilir. Ülkede elçilik, konsolosluk veya başka temsilciliği olmayan ülke yurttaşlarına böyle bir vizenin verilebilmesi, en az iki yıl geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır.
 • İkamet izni, pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli olarak verileceğinden, pasaport geçerlilik süresi önemlidir.

 

İkamet izninden Muafiyet Belgesi alınması zorunlu durumlar nelerdir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli kişiler ve Müdür tarafından vatansız olduğu tespit edilmiş kişiler  ikamet izninden muaf olup, ülkedeki yasal izinli oldukları sürenin sona ermesinden itibaren en geç kırk gün içerisinde Daire'ye başvurarak İkamet izninden muafiyet belgesi almak zorundadırlar. İkamet izninden muaf olan kişiler, İkamet izinleri ve vizeler tüzüğünün resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde İkamet izninden muafiyet belgesi almaları zorunludur. Bu süre içerisinde muafiyet belgesi almamış olanlar, bir yıllık sürenin sona ermesinden itibaren ülkede yetkili makamlardan izinsiz olarak bulunmuş sayılırlar ve haklarında Yasa'daki para cezaları uygulanır.

(İkamet izni alma yükümlülüğünden muaf olunan diğer durumlar İkamet izinleri ve vizeler tüzüğü 12.maddesinden ulaşılabilir.)

Altmış yaşını doldurmuş olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde yasal izinli olmaksızın bulunan yabancıların izin alması zorunlu mu?

İkamet izinleri ve vizeler tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten önce, altmış yaşını doldurmuş olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde yasal izinli olmaksızın bulunan yabancılar,

(1) Tüzüğün yüıürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bu tüzük kurallarına uygun şekilde ikamet izni almaları halinde veya

 (2) Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, Ülkeden çıkış yapmaları halinde, altmış yaşından sonraki ve böyle bir ikamet izni almadan önceki veya ülkeden çıkış yapmadan önceki sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yetkili makamlardan izinli olarak bulunmuş kabul edilirler ve haklarında bu süre için herhangi bir para cezası uygulanmaz.

İkamet izni alabilecek durumda olup, İkamet izinleri ve vizeler tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten önceki bir tarihte izin almamış olan kişilerin yapması gerekenler nelerdir?

 1. Yasal izinli olan kişilerin, İkamet izni alabilecek durumda olup böyle bir izin almamış eş ve çocukları
 2. Çocuğunun yurttaş olması sebebiyle ikamet izni alabilecek durumda olduğu halde almamış olan anne ve babaları,
 3. Anne veya babasının yurttaş olması sebebiyle İkarnet izni alabilecek durumda olduğu halde almamış olan kişiler
 4. Eşinin veya çocuğunun öğrenci izni olması sebebiyle ikamet izni alabilecek durumda olduğu halde almamış olan kişiler,

tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları ve geçmişte ikamet izni çıkarabilecek durumda olduklarını geçmişteki ilgili tarihteki kurallara göre ispatlamaları halinde, ispatladıkları dönemi kapsayacak şekilde ikamet izni alabilirler

İkamet izni başvuru süreci nasıl ilerlemektedir?

 • İkarnet izni başvuruları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişte verilmiş olan vize süresinin başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde başvuran kişinin ikamet adresinin bulunduğu bölgeden sorumlu İlçe Polis Müdürlüğünün Muhaceret Amirliğine yapılır.
 • Devam eden bir ikamet izninin yenilenmesi için yapılacak başvurular, mevcut ikamet izin süresinin dolmasından en erken altmış gün önce en geç yirmi gün önce yapılır.
 • Yapılmış olan başvurular, öncelikle İlçe Polis Müdürlüğünün Muhaceret Amirliği tarafından değerlendirilerek, ikamet izni verilmesinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli görüşü de içerecek şekilde, Daire'ye en geç on gün içerisinde ulaştırılır.
 • Başvurunun Daire 'ye ulaştırılmasından sonra, başvuran tarafından olumlu sağlık raporu Daire 'ye ulaştırılır ve ileri bir incelemeye gerek olmaması halinde, o tarihte ikamet izni düzenlenir.
 • Başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde olumlu sağlık raporunun Daire'ye başvuran tarafından ulaştırılmaması halinde, başvurana başvurusunun reddedilmiş olduğuna ve beş gün içerisinde çıkış yapması gerektiğine dair kısa mesaj gönderilir. Beş gün içerisinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar, beşinci günün dolmasından itibaren ülkede yetkili makamlardan izinsiz olarak bulunmuş sayılırlar ve haklarında Yasadaki para cezaları uygulanır.
 • İkamet izninin her bir türü için gerekli olan bilgi ve belgeler Daire tarafından tespit edilip kurumsal internet sitesinde yayınlanır.
 • Daire'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru imkanı tanınması halinde, başvurular bu yolla yapılacaktır.