KKTC İçişleri Bakanlığı

Kısa Dönem İkamet İzni

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

 

İkamet izinleri ve vizeler tüzüğü’nün 14. Maddesi’nde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir.

Kısa Dönem İkamet izni alabilecek kişiler kimlerdir?

 1. Bilimsel araştırma veya arkeolajik kazı amacıyla kısa dönem ikamet izni
 2. Taşınmaz mal sahibi olan yabancı tarafından yapılan İkamet izni
 3. Hizmet içi eğitim veya staj programianna katılma amacıyla verilen ikamet izni
 4. Uluslararası anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri aınaçlarla ikamet izni
 5. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımayan ve sırf tedavi amacıyla K.K.T.C'ye gelmiş olanlara tedavi süresine uygun olarak her defasında altı ayı geçmemek üzere ve toplamda iki yıldan fazla olmamak koşuluyla ikamet izni
 6. Adli veya idari makamların talepleri veya kararları üzerine düzenlenecek ikamet izni
 7. K.K.T.C'de, yükseköğretimde iki yıllık eğitim gerektiren bir bölümün tümüne, dört yıl veya daha fazla eğitim gerektiren bir bölümün ise en az üç yılına devam etmiş olup mezun olanlar, mezuniyet tarihten itibaren altmış gün içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay süreli ikamet izni
 8. Yat turizmi kapsamında gelen yat sahiplerine veya kiracılanna, mürettebatına ve yolcularına, yadarının K.K.T.C'de bağlı bulunduğu limandaki kalış sürelerini gösteren belge sunmaları halinde, bu süre kadar fakat her defasında altı ayı ve her bir yıl içerisinde altı ayı geçmeyecek şekilde kısa dönem İkamet izni
 9. Film/Belgesel çekimi amacıyla gelen yabancılara, girişte bu amaçla verilmiş olan vize süresini aşacak kadar uzun süren çekimierin olması halinde, her defasında bir yılı geçmeyecek şekilde kısa dönem ikamet izni
 10. Gelire Bağlı Kısa Dönem İkamet izni

Kısa Dönem İkamet İzni ile ilgili başvuru koşulları: Bknz. İKAMET İZiNLERİ ve VİZELER TÜZÜGÜ 15.madde

Taşınmaz mal sahibi olan yabancı tarafından yapılan İkamet izni düzelenirken dikkate alınacak kriterler nelerdir?

 1. İkamete uygun bir konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekir.
 2. Aynı konuta ilişkin koçanın birden fazla hisseye bölünmüş olması ve herhangi bir hisse sahibinin bu bent uyarınca kısa dönem ikamet izni almış olması halinde, başka bir hissedara aynı konut için kısa dönem ikamet izni verilmez.
 3. Taşınınaz malı, sözleşme ile satın almış olması halinde, satış bedelinin en az üçte birinin ödenmiş olması ve Bakanlar Kurulunca taşınmaz edinme izni verilmesi için başvuru yapmış olması gerekir.
 4. Taşınınaz malın başvuran adına tapu koçanı bulunması halinde, aylık en az üç asgari ücret tutarında gelir sahibi olması; taşınmaz malın ödemeleri devam eden bir sözleşme ile alınmış olması halinde, sözleşmedeki aylık taksit tutarına ilaveten aylık en az üç asgari ücret tutarında gelir sahibi olması.

Taşınmaz mal sahibi olan yabancılara düzenlenecek olan ikamet izni süresi nedir?

İlk 3 yıl boyunca birer yıllık, daha sonra ise kendi adına tapu almış olması şartıyla ikişer yıllık olarak düzenlenir.

Gelire Bağlı Kısa Dönem İkamet izni düzenlenirken dikkat edilen kriter nedir?

Kısa dönem ikamet izni verilecek yabancıların,  Aylık geliri en az beş asgari ücret kadar olması veya bu meblağda bir yıllık geliri banka hesabında bulundurması şartı aranmaktadır.