Gece Kulüpleri ve Benzeri Yerler Komisyonu

Gece Kulüpleri ve Benzeri Yerler Komisyonu

GECE KULÜPLERİ VE BENZERİ EĞLENCE YERLERİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe

  2. KKTC Kimlik kartı fotokopisi

  3. Polis Genel Müdürlüğü’nden alınmış Sabıka Kayıt Belgesi

  4. Gece Kulübünün inşa edileceği yerin koçan fotokopisi ve izin veren merciden onaylı inşaat projesi ve bina ruhsatı

  5. İnşaat ruhsatı veren merciden onaylı gece kulübü olarak kullanılacak binanın meskun mahalden uzaklığını gösteren kroki

Gece Kulüpleri ve Benzeri Yerler Komisyonu

Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonu; İçişleriyle Görevli Bakanlık Müsteşarı başkanlığında; İlgili İlçe Kaymakamı veya temsilcisi, Muhaceret Dairesi Müdürü veya temsilcisi, Polis Genel Müdürlüğü, Muhaceret Müdürü veya temsilcisi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü veya temsilcisi, Çalışma Dairesi Müdürü veya temsilcisi, İlgili Belediye Müdürü veya İdare Amiri temsilcisinden oluşur.

Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonu; 7/2000 Sayılı Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası kapsamında, gece kulüpleri ve benzeri eğlence yerlerine ilişkin başvuruları kabul etmek, incelemek, değerlendirmek ve bu Yasada öngörülen koşulları taşıyanlara gerekli izinleri vermek,eğlence yerlerini ilgili Yasa kurallarına gore izin koşullarına uygunluğu açısından denetlemek ve gece kulüplerinin sınıflandırmasını yapmakla görevlidir.

Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını basıt çoğunlukla alır. Başkan ve üyelerin birer oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde oya konulan husus reddedilmiş olur. Başkanın yokluğunda en yaşlı üye ona vekalet eder. Ancak işyeri ve işletme izinleri ile ilgili müracaatlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karara bağlanır.
Komisyonun hangi zamanlarda toplanacağı, toplantıda izlenecek yöntem ve çalışma koşulları İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’te yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.

Gece Kulüpleri ve Benzeri Yerler Yasası (181 kB)